Radikaliseringsprosesser kan forsterkes i fengsel, samtidig som det kan være en god arena for nye veivalg. Radikalisering i fengsel kan defineres som prosessen der en innsatt i økende grad aksepterer..

Ekstremistisk propaganda har store likhetstrekk uavhengig av om den er drevet av religion, politikk eller ideologi. Gjennom å polarisere verden i svart/hvitt legitimerer den hat mot religioner, ideologier og raser...

Bekymring for radikalisering må være basert på en helhetsvurdering. Det er mange faktorer som spiller inn, og det er viktig å få informasjon både fra kolleger, samarbeidspartnere, familie og den..

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i fengsel handler om å tilrettelegge for alternative valg. Positiv samhandling mellom ansatte og innsatte kan gi motivasjon til å ta de første stegene ut..

Kontakt med familien er viktig for mange innsatte både under straffegjennomføringen og ved løslatelse. Et godt familienettverk kan gjøre tilbakeføringen til samfunnet enklere og gi en opplevelse av å være..

Straffegjennomføring utenfor fengslet er friomsorgens ansvar. For å forebygge radikalisering bør straffegjennomføringen tilpasses domfeltes ressurser, sårbarhet, framtidsplaner og håp. Positiv endring skjer når domfelte etablerer nye nettverk og relasjoner. Ved å lytte,..