Friomsorgen

Straffegjennomføring utenfor fengslet er friomsorgens ansvar. For å forebygge radikalisering bør straffegjennomføringen tilpasses domfeltes ressurser, sårbarhet, framtidsplaner og håp. Positiv endring skjer når domfelte etablerer nye nettverk og relasjoner.

Ved å lytte, anerkjenne og kartlegge ressurser hos domfelte, er målet å finne arenaer hvor hver og en kan føle mestring, bli sett og verdsatt.

Anne Natrud, KRUS

Domfelte er tilknyttet friomsorgen bare et visst antall timer i uken. De påvirkes av miljøet de lever i, venner, familie, skole og sysselsetting. Det er derfor viktig at tiltakene som igangsettes tar utgangspunkt i domfeltes ressurser og hverdagsutfordringer. På den måten kan friomsorgens påvirkning føre til at domfelte blir bedre rustet til å håndtere hverdagen.

Møter mellom mennesker avdekker ofte sårbarhetsfaktorer. Noen ønsker å holde disse skjult, mens andre bare venter på en mulighet til å snakke om dem.

Elin Aurstad, saksbehandler i friomsorgen

Friomsorgen kan reetablere kontakt med mennesker som har vært betydningsfulle for domfelte eller bidra til etablering av nye relasjoner. Kontakt med en tidligere fotballtrener, leder på fritidsklubben, arbeidsgiver eller introduksjon til nye sosiale nettverk kan bidra til refleksjon, mestring og en vei ut.

Straff med tilrettelagt innhold kan gi motivasjon til vekst, utvikling og tro på at endring er mulig.

Elin Aurstad, saksbehandler i friomsorgen

De som gjennomfører straff har ofte opplevd krenkelser og motgang, og kan derfor ha begrenset tillit til autoriteter og nye relasjoner. For noen kan en opplevelse av utenforskap være til hinder for endring og fremtidshåp. Endring skjer først og fremst gjennom å få positive erfaringer, gjøre og oppleve «noe annet». Samtaler er viktig for å støtte endringserfaringene. Friomsorgen må gi håp og støtte, slik at den straffedømte kan våge å ta nye veivalg.

Ekstreme grupper tilbyr tilhørighet, beskyttelse, mestring og identitet. For å hindre at radikalisering blir en løsning er det viktig at straffegjennomføringen ikke forsterker følelsen av å være mislykket og utenfor. Friomsorgen og domfelte må sammen utforske ressurser, sårbarhet og utfordringer, for å tilrettelegge for meningsfull straffegjennomføring.