Samarbeid er nøkkelen

Skal man forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme må skole, barnevern, politi og andre samarbeide tverrfaglig. – Å bygge nettverk er avgjørende, sier sekretariatsleder i SaLTo, Ove Kristofersen.

Ove SALTO
Ove Kristofersen er sekretariatsleder for SaLTo nettverket i Oslo.

For fire år siden etablerte vi et større kontaktforum som jobber spesifikt med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Når de ulike sektorene i SaLTo-nettverket møtes, gjelder fortsatt taushetsplikten. Likevel kan man dele verdifull kunnskap og erfaring med hverandre. Signalene fanges opp og spres raskere, tiltak settes inn tidligere og treffer kanskje bedre. Samtidig reduserer man faren for dobbeltarbeid i hver sektor, og man reduserer overlapping.

Når man blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det lettere å forebygge voldelig radikalisering og hat-kriminalitet på en mer effektiv måte.

Analysesjef Jon Fitje Hoffmann i PST mener arbeidet som allerede gjøres blant lærere, helsepersonell og lokalt politi er helt avgjørende i forebyggingsarbeidet mot ekstremisme.

Vi har satt en nedre grense på tolv år, for hvor tidlig man må inn for å begynne og forebygge, men kan gjøre unntak. Før den alderen er ikke problematikken så stor, sier Kristoffersen.

I 2014 kom dere med ”Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2015-2018”. Den viser at dere også retter dere mot voksne?

Normalt er målgruppen mellom 12 og 22 år. Men når det gjelder handlingsplanen har vi fått dispensasjon. Vi retter oss mot både unge og voksne som er i ferd med å radikaliseres i retning av ekstremisme, eller som står i fare for å utøve hatkriminalitet.

Særlig varsomme
Vi må følge ekstra godt med på elever ved de videregående skolene. Kristofersen forteller at bekymringen vekkes når noen begynner å definere enkelte grupper som hatobjekter. Eller når noen fornekter demokratiet, menneskerettighetene eller det norske lovverket. SaLTo retter seg mot alle typer hatkriminalitet og voldelig ekstremisme:
Det kan for eksempel være venstreekstremisme, høyreekstremisme eller islamsk ekstremisme. Vi snakker alltid om voldelig ekstremisme knyttet mot hatkriminalitet. Det er ikke ulovlig å være ekstremist, sier Kristofersen.