Psykoedukasjon og ferdighetstrening

Psykoedukasjon og ferdighetstrening er viktige elementer i de fleste behandlingsintervensjoner, og i møte med traumatiserte er dette spesielt sentralt.

Begrepet stabilisering rommer både psykoedukasjon (informasjon), øvelser og hjemmeoppgaver. Kunnskap om og normalisering av symptomer eller reaksjoner gir både håp og motivasjon. Denne informasjonen eller kunnskapen kan gis på mange ulike måter. Det finnes i dag mange gode pedagogiske modeller som kan anvendes, for eksempel Toleransevinduet – den optimale sone for aktivering.

Denne forståelsesrammen tar utgangspunkt i at en av kjernemekanismene i kompleks PTSD er et dysregulert nervesystem og at personer med traumelidelser er sårbare for overaktivering og underaktivering, samt ufrivillige svingninger mellom disse ekstremer. I begge tilstander påvirkes personens våkenhet og bevissthet, og mental kapasitet er utilstrekkelig til at nye erfaringer og læring kan bli integrert. Den optimale sonen for fysiologisk aktivering er hvor personen effektivt kan tenke og snakke om egne opplevelser og samtidig føle seg som et sammenhengende selv.

Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser
Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser

Ved å få nye ferdigheter som gir bedre evne til å håndtere symptomene i hverdagen vil en person oppleve utfordringen som mer kontrollerbar, oppleve mestring å bli bedre i stand til å håndtere utfordrende tematikk i terapi.

Øvelsene og oppgavene som pasientene får er ofte basert på en integrert forståelse fra ulike teoretiske retninger og fagfelt, eksempelvis teknikker fra «mindfullness», kroppsorienterte teknikker og teknikker fra kognitiv atferdsterapi.

Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, R-BUP, har i samarbeid med Modum bad utgitt en Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser. Manualen er utviklet for stabilisering av symptomer og plager hos ungdom som har opplevd alvorlige og belastende hendelser. Den kan anvendes i grupper og i individuelt stabiliseringsarbeid. Målgruppen var ungdom, men den anvendes også på voksne. Manualen er lettlest og anvendelig og gir mange nyttige tips og råd om hvordan gjennomføre stabiliseringsarbeid.