«Hva vil du meg?»

Tema: Veien ut

Tittel: Hva vil du meg

Forfatter: Lars og Nils Petter

Foto: Samtalebilde

Film: Øvrum eller samtalefilm.

Hvordan oppnå kontakt med personer i fare?.

Relasjonsarbeid dreier seg om å komme i kontakt med en annen person for å kunne støtte og motivere til endring. Som relasjonsarbeider må vi klar over hva vi selv bringer med oss inn i samtalen av følelser og tanker. Gjennom å kartlegge på en fordomsfri måte og prøve å sette oss inn i nettopp hans eller hennes unike utfordringene, bygger vi tillitt og etablerer kontakt. Kartleggings- eller endringssamtaler kan ofte være utfordrende og vi kan lett bli overveldet i vårt forsøk på å lytte, forstå eller drive en samtale. Her er noen nyttige for kontaktetablering som kan begrense får følelse av å bli overveldet:

Et trygt rom. Forutsetningen for relasjonsarbeidet er gjensidig tillit. Det er relasjonsarbeideren, som har ansvaret for å skape den nødvendige åpenhet og trygghet. Vurder, hvor og hvordan deres dialog skal skje. Personen skal ikke føle seg utrygg på grunn av omgivelsene

Åpen tilgang. Relasjonsarbeideren skal være i stand til å møte personen uten forforståelse og normative forestillinger om dennes behov og handlingsalternativer. Unngå også å sette personen i en spesiell bås, for eksempel «kriminell», «avviker» eller «ekstremist». Møt den unge med en uforbeholden og positiv innstilling.

Anerkjennelse. Dialogen bør preges av verdsettelse, anerkjennelse og nysgjerrighet. Lytt, og møt personen i øyenhøyde. Unngå å overtale, presse, predikere, moralisere og fordømme. Dette vil kun avle motstand. Du må derimot gjerne utfordre påstander og tenkemåter, og gi støtte til at ungdommen reflekterer over disse.

Ressurssyn. Ta utgangspunkt i personens egne ressurser. Unngå å bekrefte personen i offertenking som vil blokkere for at vedkommende tar ansvar for eget liv. Anerkjenn gjerne følelser som indignasjon og frustrasjon, men prøv å personen til å fokusere på nære og praktiske muligheter for positiv endring

Empati. Forsøk å sett deg inn i den personens tankere, følelser, hverdagsbekymringer og drømmer. Ved å ta utgangspunkt i personen foran deg er det gode forutsetninger for å bygge dialogen videre til de temaene det er vanskelig å snakke om.

Motivasjon. Det er bare mulig å støtte endring hvis vedkommende selv ønsker det. Ved å ta utgangspunkt i den personens grunnleggende motivasjon – for eksempel behovet for identitet, fellesskap eller spenning – kan man berøre potensielle ønsker knyttet til endring. Forsøk å skape rammer der personen selv bidrar til problemløsning. Støtt eventuelle forslag fra personen du snakker med. Avvent med å peke på eventuelle løsninger til samtalen eller personen tillater det.
Forskjellen på personlig og privat

Hjelperens evne til å skape en tillitsfull og personlig er avgjørende i endringsarbeid. Under samtaler veksler vi ofte mellom å være personlige og private. Dette er ofte hensiktsmessig, men hvis relasjonen blir for privat kan dette hindre hensiktsmessig endring.

Personlig. Å være personlig betyr at hjelperen bruker sin personlighet bevisst i forhold til faglige og pedagogiske mål. I den personlige kontakten viser hjelperen seg som et helt menneske, som drar inn både følelsesmessige og intelektuelle vurderinger i sin profesjonelle tilgang til relasjonsoppgaven. Hjelperen kan nytte personlige erfaringer i en generalisert form der det er den almenmenneskelige erfaring som skal formidles til ungdommen. Det kan for eksempel gjelder erfaringer med å føle på usikkerhet og mindreverd i egn ungdomstid, å søke etter identitet og mening med livet, eller å oppnå noe som man har strevet for å få til.

Privat. I den private kontakten vil hjelperen sette egne erfaringer og følelser i sentrum. Det er hjelperen som privatperson og ikke lengre som den profesjonelle som er i dialog med ungdommen. Det kan derfor være vanskelig å trekke perspektiver over mot almenmenneskelige forhold på en relevant og hensiktsmessig måte
Kilde: «Forebyggelse af ekstemisme – relations-, og mentorarbejde»

Social-, og integrationsministeriet, Danmark