Sammensatt problematikk krever tverrfaglige løsninger. Mennesker som søker seg mot eller som er i en radikaliseringsprosess har ofte behov for flere hjelpere med ulik kompetanse. Etablering av tverrfaglige nettverk kan gi økt kvalitet i det forebyggende arbeidet og mulighet for skreddersøm i oppfølging av enkeltsaker.

Aktuelle temaer

Det eksisterer mange ulike tverrfaglige kommunale og regionale nettverk i Norge. De har ulik størrelse og struktur. Noen møtes ofte, andre har færre møtepunkter. Fellesnevneren er kompetanse om fenomenet, felles drøfting på gruppenivå og i enkeltsaker, samt kunnskap om tiltak og verktøy. Les mer og få råd om tverrfaglig arbeid og hvordan etablere nettverk.

I nettverk kan vi dele og hente erfaringer fra hverandre. Få har mengdetrening i å forebygge eller hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser. Alle hjelpere kan iblant trenge tips, råd og veiledning. Spesielt stort kan behovet bli når man står over tid i hat og konspirasjoner. Etabler lokale veiledningsstrukturer eller søk støtte fra RVTS. Les mer om råd og veiledning.

Alle hjelpere har kjent på en usikkerhet knyttet til informasjonsdeling med andre. Ofte er det vanskelig å vite hva vi kan si og hvilken informasjon som kan deles. Da kan gode rutiner for informasjonsdeling være til hjelp. Vi trenger kunnskap om formålet ved lovverket og kjennskap til unntaksbestemmelsene, slik at bekymring kan håndteres på et tidlig tidspunkt og riktige tiltak kan igangsettes. Les mer om hvordan dele informasjon og taushetsplikt.

Mentor er et av flere tiltak et hjelpenettverk kan iverksette. Mentor er en trygghetsperson som er tilgjengelig utenfor vanlig arbeidstid og som kan gi støtte, motivere, veilede, utfordre og bidra til refleksjon. Personen kan fungere som en los eller veiviser i et ofte uoversiktlig landskap av offentlige tjenester og byråkrati. Les mer om mentorer og mentorordning.

Som hjelper skal du ikke stå alene. Det er mange aktører rundt deg som har kompetanse, ansvar for å være dine støttespillere. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har flere departementer, direktorater, etater og fagmiljøer fått konkrete arbeidsoppgaver. Aktørlisten gir en oversikt over mulige samarbeidspartnere.


Etablering og veiledning av nettverk?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.